لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی چرمهین

سعید جعفریان
سعید جعفریان
09132345813
محمد قدیمی
محمد قدیمی
09335760657
اسماعیل قدیمی
اسماعیل قدیمی
09131344066
سلیمان دهقانی
سلیمان دهقانی
09387662152
امیر میرزایی
امیر میرزایی
09024363820
مجید نفری
مجید نفری
09135644551
علی همت خدابخشی
علی همت خدابخشی
09138203592
علیرضا عابدی
علیرضا عابدی
09133131445
علی نقدی
علی نقدی
09133340834
سجاد قادری
سجاد قادری
09174738639
رضا ابراهیمی
رضا ابراهیمی
09227041531
مسلم صالحی
مسلم صالحی
09138203930